Vyšlo dne 13.3.2020

O dnešních možnostech rekonstrukce tanců Cinquecenta

Vyobrazení k tanci Bassa Imperiale (Negri, Nuove Inventioni di Balli)

Přestože popisy tanců ve sbírkách Carosa a Negriho jsou velmi návodné a podrobné, představa, že lze podle nich tance zrekonstruovat zcela přesně tak, jak se tančily za života autorů, je dosti iluzorní. Tyto popisy nebyly a nejsou určeny těm, kteří styl ani tance neznají vůbec a chtějí se je naučit. Byly určeny znalcům – buď jako podpora paměti pro připomenutí toho, co se naučili v tanečních lekcích, nebo jako upozornění na často pozorované chyby a rady, jak se jich vystříhat. 1) Neméně iluzorní je předpoklad, že existuje jeden jediný správný výklad tance a že rekonstrukce musí přinést jediný správný výsledný tvar tance.

Proč tomu tak je?

Mnohé podrobnosti, důležité pro jednoznačný výklad provedení tance, často nejsou upřesněny. Velmi často nejsou upřesněny směry. Může to znamenat, že v zápise bylo vynecháno nebo opomenuto něco, co tančící dobře znali z praxe, nebo i to, že měli volbu zvolit si směr sami. Poměrně častým příkladem jsou popisy obsahující dvě po sobě jdoucí puntate, přičemž nejsou vždy upřesněny směry; puntate lze dělat pouze dopředu nebo dozadu, takže máte-li dvě neupřesněné po sobě, máte i dost možností, jak je konkrétně provést, obzvláště v případě, kdy není jasné, zda jsou přitom kavalír a dáma vedle sebe, nebo proti sobě. I to se stává a musíte si prostě vybrat, s vědomím, že jiní lidé si mohou vybrat jiný způsob provedení.

Vyobrazení k tanci Occhi leggaidri (Caroso, Il Ballarino)

U Carosa je vcelku běžné použití výrazu Seguito, bez upřesnění, o který se jedná. Někdy lze snadno určit podle kontextu s dalšími kroky: pokud jde např. o krokovou vazbu dva Passi a jeden Seguito, jako je tomu např. v první části balletta Occhi leggiadri (Il Ballarino), lze odhadnout, že půjde o Seguito ordinario, tedy klasickou vazbu s-s-d. Neboť po obyčejných krocích lze nejspíše očekávat zase běžnou (ordinario) chůzi; vazba dvou passi a Seguito semidoppio se je používaná poměrně zřídka. 2) Stejně tak je možné, že Caroso upřesnění vynechával v případě nejběžnějšího typu Seguita, jímž je právě Seguito ordinario.

Nesmíme zapomenout ani na to, že přes všechnu důkladnost, kterou mistři do svých sbírek vložili, psali svá díla v době, která teprve hledala formu, jak tance správně zapsat, a jejich snahy o vytvoření systému mají své meze a své mezery. Tak například hned ve druhém pravidle o provádění Continenzy Caroso své vysvětlení začíná poznámkou, že Continenza se dělá ve čtyřech dobách, stejně jako Riverenza grave, nedodá ale, že na tuto dobu připadají Continenzy dvě a zůstává jen u popisu Continenzy směrem doleva.

Konečně je třeba znovu připomenout značnou míru variability, kterou přímo v popisech tanců navrhli sami autoři tanců, totiž nikoli výjimečné rady, čím mohou kavalír i dáma v tanci nahradit obtížnou variaci, kterou dobře neovládají. Např. v tanci Cortesia (Nobiltà di Dame) si má nejprve kavalír vybrat svou vlastní čtyřtaktovou variaci z gagliardy, pokud si na ni ale netroufá, může ji nahradit jednodušší vazbou: dva Seguiti fiancheggiati, dva Trabucchetti semibrevi, jeden Seguito finto a nakonec mezza riverenza. V témže tanci se dostane v další části obdobného doporučení dámě, která může zatančit buď libovolnou tordiglionovou variaci nebo ji nahradit stejnou výše uvedenou vazbou, kterou Caroso pro zjednodušení předložil pro kavalíra.
Tyto benevolentní výchozí pokyny při konkrétním provedení nezbytně vyústí do několika různých variant tance, které jsou ale ve všech případech v naprostém souladu s původním zápisem!

Podobně uvolněné pojetí najdeme i v dalších tancích: Amorosina Grimana (pro dámu), Alta Vittoria, Laura Suave, Selva Amorosa (Nobiltà di Dame), Corrente (Nuove Inventioni), Gagliarda di Spagna, Pavaniglia (Il Ballarino) ...

Netýká se to jen složitých delších gagliardových variací, dokonce i v cascardě zvané Bella Gioiosa (Il Ballarino) Caroso navrhuje zjednodušení – Trabuchetti namísto Seguiti Seguiti battuti del Canario, v tanci Passo e mezzo (Il Ballarino) lze namísto dvou fioretti udělat dva Passi, dva Trabuchetti gravi a Seguito spezzato.

Tance stylu Cinquecento prostě nejsou striktně dané choreografie, jež bylo nutno za každou cenu přísně dodržet. Bylo v⁠ nich bylo pamatováno i na prostou lidskou potřebu mít z tance potěšení a bavit se, která neměla být potlačena striktním požadavkem splnění taneční povinnosti dané zápisem. A to by měl mít na paměti každý, kdo se dnes o rekonstrukce italských renesančních tanců pokouší.


1) Poznámky tohoto typu často najdeme u Carosa, který upozorňuje na běžné chyby při provádění některých tanců, typické jsou např. jeho úvahy o tom, která noha má po určité krokové sekvenci pokračovat.

2) Vyskytuje se např. v tanci Passo e mezzo (Il Ballarino), kde je součástí první promenády muže, zde ovšem jde o postupné obohacování a obměňování původně jednoduché krokové vazby dvou Passi gravi a Seguito ordinario.